सभाका सूचनाहरु


क्र स शीर्षक
1. सूचनापत्र २०७७-२-२३ पढ्नुहोस्
2. दैनिक कार्यसूची २०७७ जेठ २३ गते पढ्नुहोस्
3. सूचनापत्र २०७७-२-१९ पढ्नुहोस्
4. मन्त्रालयगत छलफल सम्बन्धी कार्यक्रम पढ्नुहोस्
5. दैनिक कार्यसूची २०७७ जेठ १९ गते (दोस्रो) पढ्नुहोस्
6. दैनिक कार्यसूची २०७७ जेठ १९ गते पढ्नुहोस्
7. सूचनापत्र २०७७-२-१८ पढ्नुहोस्
8. दैनिक कार्यसूची २०७७ जेठ १८ गते पढ्नुहोस्
9. सूचनापत्र २०७७-२-१५ पढ्नुहोस्
10. संयुक्त बैठक सूचनापत्र २०७७-२-१५ पढ्नुहोस्
11. दैनिक कार्यसूची २०७७ जेठ १५ गते पढ्नुहोस्
12. संयुक्त सदनको दैनिक कार्यसूची २०७७ जेठ १५ गते पढ्नुहोस्
13. सूचनापत्र २०७७-२-१४ पढ्नुहोस्
14. संयुक्त बैठक सम्बन्धी सूचना २०७७-२-१४ पढ्नुहोस्
15. दैनिक कार्यसूची २०७७ जेठ १४ गते पढ्नुहोस्
16. सूचनापत्र २०७७-२-१३ पढ्नुहोस्
17. दैनिक कार्यसूची २०७७ जेठ १३ गते पढ्नुहोस्
18. सूचनापत्र २०७७-२-६ पढ्नुहोस्
19. दैनिक कार्यसूची २०७७ जेठ ६ गते पढ्नुहोस्
20. सूचनापत्र २०७७-२-५ पढ्नुहोस्
21. दैनिक कार्यसूची २०७७ जेठ ५ गते पढ्नुहोस्
22. सूचनापत्र २०७७-२-४ पढ्नुहोस्
23. दैनिक कार्यसूची २०७७ जेठ ४ गते पढ्नुहोस्
24. सूचनापत्र २०७७-२-२ पढ्नुहोस्
25. संयुक्त बैठक सूचनापत्र २०७७-२-२ पढ्नुहोस्
26. दैनिक कार्यसूची २०७७ जेठ २ गते पढ्नुहोस्
27. संयुक्त सदनको दैनिक कार्यसूची २०७७ जेठ २ गते पढ्नुहोस्
28. सूचनापत्र २०७७-१-३१ पढ्नुहोस्
29. दैनिक कार्यसूची २०७७ वैशाख ३१ गते पढ्नुहोस्
30. सूचनापत्र २०७७-१-३० पढ्नुहोस्