सभाका सूचनाहरु


क्र स शीर्षक
1 सूचना पत्र २०७६-९-४ पढ्नुहोस्
2 दैनिक कार्यसूची २०७६, पुस ४ गते पढ्नुहोस्
3 प्रतिनिधि सभाको पाँचौं अधिवेशन आव्हान सम्बन्धी सूचना पढ्नुहोस्
4 सदस्य पक्राउ सम्बन्धी सूचनापत्र २०७६-०६-२९ पढ्नुहोस्
5 सदस्य पक्राउ सम्बन्धी सूचनापत्र २०७६-०६-२७ पढ्नुहोस्
6 तत्कालिन सभामुखलाई अनुसन्धानको सिलसिलामा नियन्त्रणमा लिइएको जानकारी सम्बन्धी सूचना पत्र २०७६-०६-२३ पढ्नुहोस्
7 सभामुखको राजीनामाको जानकारी सम्बन्धी सूचना पत्र २०७६-०६-१५ पढ्नुहोस्
8 सूचना पत्र २०७६-६-२ पढ्नुहोस्
9 चाैथो अधिवेशनमा भए गरेका काम कारवाही पढ्नुहोस्
10 दैनिक कार्यसूची २०७६, असोज २ गते (तेस्रो) पढ्नुहोस्
11 दैनिक कार्यसूची २०७६, असोज २ गते (दोस्रो) पढ्नुहोस्
12 दैनिक कार्यसूची २०७६, असोज २ गते पढ्नुहोस्
13 सूचना पत्र २०७६-६-१ पढ्नुहोस्
14 दैनिक कार्यसूची २०७६, असोज १ गते (दोस्रो) पढ्नुहोस्
15 दैनिक कार्यसूची २०७६, असोज १ गते पढ्नुहोस्
16 सूचना पत्र २०७६-५-३० पढ्नुहोस्
17 दैनिक कार्यसूची २०७६, भदौ ३० गते पढ्नुहोस्
18 सूचना पत्र २०७६-५-२९ पढ्नुहोस्
19 दैनिक कार्यसूची २०७६, भदौ २९ गते पढ्नुहोस्
20 सूचना पत्र २०७६-५-२६ पढ्नुहोस्
21 दैनिक कार्यसूची २०७६, भदौ २६ गते पढ्नुहोस्
22 सूचना पत्र २०७६-५-२५ पढ्नुहोस्
23 दैनिक कार्यसूची २०७६, भदौ २५ गते पढ्नुहोस्
24 सूचना पत्र २०७६-५-२४ पढ्नुहोस्
25 दैनिक कार्यसूची २०७६, भदौ २४ गते पढ्नुहोस्
26 सूचना पत्र २०७६-५-२२ पढ्नुहोस्
27 दैनिक कार्यसूची २०७६, भदौ २२ गते पढ्नुहोस्
28 सूचना पत्र २०७६-५-१८ पढ्नुहोस्
29 दैनिक कार्यसूची २०७६, भदौ १८ गते पढ्नुहोस्
30 सूचना पत्र २०७६-५-१२ पढ्नुहोस्
Showing 5 result of total 19 results