संसदका प्रकाशन / डाउनलोडहरू


क्र.स. प्रकाशनको शीर्षक
1 संघीय संसद सेवा स्मारिका, २०७६ पढ्नुहोस्
2 बोलपत्र आव्हान सम्बन्धमा । पढ्नुहोस्
3 संसद दर्पण - अंक १८ पढ्नुहोस्
4 प्रतिनिधि सभा चौथो अधिवशेनका सबै सूचना पत्रहरू पढ्नुहोस्
5 संसद दर्पण - अंक १७ पढ्नुहोस्
6 प्रतिनिधि सभा तेस्रो अधिवशेनका सबै सूचना पत्रहरू पढ्नुहोस्
7 प्रतिनिधि सभा दोस्रो अधिवेशनका सबै सूचना पत्रहरू पढ्नुहोस्
8 संसद दर्पण अंक - १६ पढ्नुहोस्
9 विधेयक स‌ंग्रह, २०७५ तेस्रो अधिवेशन पढ्नुहोस्
10 संसद दर्पण अंक - १५ पढ्नुहोस्
11 संसदमा महिला सहभागिता(वि.सं.२०१५-वि.सं.२०७४) (पुस्तिका) पढ्नुहोस्
12 राष्ट्रिय सभा- परिचय पुस्तिका पढ्नुहोस्
13 संघीय संसद संक्षिप्त परिचय २०७५ (Nepali leaflet) पढ्नुहोस्
14 Federal Parliament of Nepal, Brief introduction 2019 (english leaflet) पढ्नुहोस्
15 स‌ंघीय संसद सचिवालयः संक्षिप्त परिचय (पुस्तिका) पढ्नुहोस्
16 संघीय संसद सेवा स्मारिका, २०७५ पढ्नुहोस्
17 संसद दर्पण अङ्क १४ पढ्नुहोस्
Showing 4 result of total 7 results