संसदका प्रकाशन / डाउनलोडहरू


क्र.स. प्रकाशनको शीर्षक
1 नवौँ अधिवेशन अवधिमा सभाबाट सम्पादन गरिएका मुख्य-मुख्य काम कारवाहीको संक्षिप्त विवरण पढ्नुहोस्
2 आठौँ अधिवेशन अवधिमा सभाबाट सम्पादन गरिएका मुख्य-मुख्य काम कारवाहीको संक्षिप्त विवरण पढ्नुहोस्
3 संघीय संसद र प्रदेश सभा सञ्चालनः अनुभव आदान प्रदान एवं अन्तरक्रिया कार्यक्रमको प्रतिवेदन, २०७७ पढ्नुहोस्
4 पेशाकर्मी सरल कर्जा उपभोग फारम पढ्नुहोस्
5 अभिलेख व्यवस्थापन मूल्यांकन सम्वन्धी प्रतिवेदन, २०७७ पढ्नुहोस्
6 संसदीय विवरण पुस्तिका, पुनर्थापित प्रतिनिधि सभा (२०६३ वैशाख - माघ) पढ्नुहोस्
7 Bidding document (Procurement of supply, delivery and fitting of furniture goods) पढ्नुहोस्
8 संसद दर्पण अङ्क २१ ( २०७७ माघ January 2021) पढ्नुहोस्
9 BIDDING DOCUMENTS OF NON-CONSULTING SERVICE पढ्नुहोस्
10 संसदीय विवरण पुस्तिका, प्रतिनिधि सभा (२०५६ - २०५९) पढ्नुहोस्
11 संसदीय विवरण पुस्तिका, प्रतिनिधि सभा (२०५१ - २०५५) पढ्नुहोस्
12 संसदीय विवरण पुस्तिका, प्रतिनिधि सभा (२०४८ - २०५१) पढ्नुहोस्
13 संसदीय विवरण पुस्तिका, राष्ट्रिय सभा (२०४८ - २०५९) पढ्नुहोस्
14 संसदीय विवरण पुस्तिका, प्रतिनिधि सभा / महासभा (२०१६ - २०१७) पढ्नुहोस्
15 संघीय संसद सेवा स्मारिका, २०७७ पढ्नुहोस्
16 संसद दर्पण अङ्क २० ( २०७७ साउन देखि असोजसम्म) पढ्नुहोस्
17 Federal Parliament of Nepal, Brief Introduction 2020 (Leaflet) पढ्नुहोस्
18 संघीय संसद संक्षिप्त परिचय, २०७७ (Leaflet) पढ्नुहोस्
19 संविधान सभा दर्पण - २ (२०७० - २०७२) पढ्नुहोस्
20 संविधान सभा दर्पण (२०६५ - २०६९) पढ्नुहोस्
Showing 5 result of total 9 results