संसदका प्रकाशनहरु/डाउनलोडस्


क्र.स. प्रकाशनको शीर्षक
1 २०७३ सालको बैठकहरुको कारवाहीको संक्षिप्त विवरण पढ्नुहोस्
2 २०७२ सालको बैठकहरुको कारवाहीको संक्षिप्त विवरण पढ्नुहोस्
3 संसद दर्पण बर्ष २ अंक ८ पढ्नुहोस्
4 संसद दर्पण बर्ष २ अंक ५ पढ्नुहोस्
5 व्यवस्थापिका संसदका माननीय सदस्यज्यूहरूको नामावली, २०७० पढ्नुहोस्
6 व्यवस्थापिका संसदको नियमावली, २०७३ पढ्नुहोस्
7 व्यवस्थापिका संसद दर्पण २०७३ बर्ष १ अंक ४ पढ्नुहोस्
8 व्यवस्थापिका–संसद र व्यवस्थापिका–संसद सचिवालय सम्वन्धी परिचय पढ्नुहोस्
9 टेलिफाेन डाइरेक्टरी (अन्तिम परिमार्जन २०७३।३।२८ ) पढ्नुहोस्
10 संविधानसभा दर्पण २०६५-६९ पढ्नुहोस्
11 नेपालको संबिधान पढ्नुहोस्
Showing 5 result of total 5 results