संसदका प्रकाशन / डाउनलोडहरू


क्र.स. प्रकाशनको शीर्षक
1 संयुक्त बैठक चाैथौं अधिवशेनका सबै सूचना पत्रहरू पढ्नुहोस्
2 छैटैाअधिवेशन-सम्वन्धी-सामान्य-जानकारी पढ्नुहोस्
3 विधेयक संग्रह २०७६ (पाँचौ अधिवेशन) पढ्नुहोस्
4 प्रतिनिधि सभा पाँचौं अधिवशेनका सबै सूचना पत्रहरू पढ्नुहोस्
5 विधेयक संग्रह २०७६ पढ्नुहोस्
6 संसद दर्पण अ‌ंक - १९ (कार्तिक - पुष) पढ्नुहोस्
7 संघीय संसद सेवा स्मारिका, २०७६ पढ्नुहोस्
8 बोलपत्र आव्हान सम्बन्धमा । पढ्नुहोस्
9 संसद दर्पण - अंक १८ पढ्नुहोस्
10 प्रतिनिधि सभा चौथो अधिवशेनका सबै सूचना पत्रहरू पढ्नुहोस्
11 संसद दर्पण - अंक १७ पढ्नुहोस्
12 प्रतिनिधि सभा तेस्रो अधिवशेनका सबै सूचना पत्रहरू पढ्नुहोस्
13 प्रतिनिधि सभा दोस्रो अधिवेशनका सबै सूचना पत्रहरू पढ्नुहोस्
14 संसद दर्पण अंक - १६ पढ्नुहोस्
15 विधेयक स‌ंग्रह, २०७५ तेस्रो अधिवेशन पढ्नुहोस्
16 संसद दर्पण अंक - १५ पढ्नुहोस्
17 संसदमा महिला सहभागिता(वि.सं.२०१५-वि.सं.२०७४) (पुस्तिका) पढ्नुहोस्
18 राष्ट्रिय सभा- परिचय पुस्तिका पढ्नुहोस्
19 संघीय संसद संक्षिप्त परिचय २०७५ (Nepali leaflet) पढ्नुहोस्
20 Federal Parliament of Nepal, Brief introduction 2019 (english leaflet) पढ्नुहोस्
Showing 5 result of total 8 results