संसदका प्रकाशन / डाउनलोडहरू


क्र.स. प्रकाशनको शीर्षक
1 प्रतिनिधि सभाका समितिहरुमा रहने माननीय सदस्यहरुकाे नामावली पढ्नुहोस्
2 संसदीय सुनुवाई समितिको कार्यविधि, २०७५ पढ्नुहोस्
3 सम्पति विवरण फाराम २ पढ्नुहोस्
4 सम्पति विवरण फाराम १ पढ्नुहोस्
5 का स मू फाराम (रा प प्रथम श्रेणीका कर्मचारीहरुका लागि) पढ्नुहोस्
6 का स मू फाराम (रा प द्वितीय श्रेणीका कर्मचारीहरुका लागि) पढ्नुहोस्
7 का स मू फाराम (रा प तृतीय श्रेणीका कर्मचारीहरुका लागि) पढ्नुहोस्
8 का स मू फाराम (रा प अन‌ं र श्रेणी विहीन कर्मचारीहरुका लागि) पढ्नुहोस्
9 प्रतिनिधि सभा पहिलाेअधिवशेनका सबै सूचना पत्रहरू पढ्नुहोस्
10 व्यवस्थापिका-संसद तेस्राे अधिवशेनका सबै सूचना पत्रहरू पढ्नुहोस्
11 व्यवस्थापिका-संसद दाेस्राे अधिवशेनका सबै सूचना पत्रहरू पढ्नुहोस्
12 व्यवस्थापिका-संसद पहिलाे अधिवशेनका सबै सूचना पत्रहरू पढ्नुहोस्
13 व्यवस्थापिका-संसद अधिवशेन ४ का सबै सूचना पत्रहरू पढ्नुहोस्
14 व्यवस्थापिका-संसद अधिवशेन ३ का सबै सूचना पत्रहरू पढ्नुहोस्
15 व्यवस्थापिका-संसद अधिवशेन २ का सबै सूचना पत्रहरू पढ्नुहोस्
16 व्यवस्थापिका-संसद अधिवशेन १ का सबै सूचना पत्रहरू पढ्नुहोस्
17 संविधान सभा, २०७० काे सबै सूचना पत्रहरू पढ्नुहोस्
18 व्यवस्थापिका-संसद एघाराैं अधिवशेनका सबै सूचना पत्रहरू पढ्नुहोस्
19 व्यवस्थापिका-संसद दशाैं अधिवशेनका सबै सूचना पत्रहरू पढ्नुहोस्
20 व्यवस्थापिका-संसद नवाैं अधिवशेनका सबै सूचना पत्रहरू पढ्नुहोस्
Showing 5 result of total 7 results