प्रतिनिधि सभा बैठक, २०७९ माघ २९ गते, आइतबार दिनकाे ३:०० बजे / आ.व.२०७९/८० को बजेटको अर्ध वार्षिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदनको सम्बन्धमा वक्तव्यका क्रममा उठेका प्रश्नहरु र मा. अर्थमन्त्रीकाे जवाफपूर्ण विवरण

आ.व.२०७९/८० को बजेटको अर्ध वार्षिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदनको सम्बन्धमा वक्तव्यका क्रममा उठेका प्रश्नहरु र मा. अर्थमन्त्रीकाे जवाफ