भूमि सम्बन्धी (आठौं संशोधन) विधये क, २०७५ का सम्बन्धमा राष्ट्रिय सभाबाट भएको संशोधनमाथि विचार


पूर्ण विवरण

भूमि सम्बन्धी (आठौं संशोधन) विधये क, २०७५ का सम्बन्धमा राष्ट्रिय सभाबाट भएको संशोधनमाथि विचार