सामाजिक सुरक्षा ऐन, 2075 लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक


मा. सदस्यहरुलाई वितरण प्रतिनिधि
सभामा प्रस्तुत
सामान्य छलफल प्रतिनिधि सभामा
दफावार छलफल
भएको
समितिमा दफावार
छलफल
समितिको
प्रतिवेदन
पेश भएको
प्रतिनिधि सभाले
पारित गरेको
राष्ट्रिय सभाले
पारित/फिर्ता
गरेको
पुन:पारित गरेको प्रमाणीकरण
2079/02/29 2079-03-23 2079/03/23 2079/03/30 2079/03/30 2079/03/31
दर्ता नं.

7

दर्ता मिति

2079/02/29

संवत्

2079

प्रस्तुतकर्ता

बालकृष्ण खाण

मन्त्रालय

गृह मन्त्रालय

अधिवेशन

11

सरकारी/गैर-सरकारी

सरकारी

मूल/संशोधन

संशोधन

वर्ग

साधारण

दर्ता बिधेयक
Download
प्रमाणीकरण बिधेयक
Download