कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति

क्र स शीर्षक
1. भूमि सम्बन्धी (आठौँ संशोधन) विधेयक,२०७५ माथि दफावार छलफल गर्ने सम्बन्धमा मिति २०७६।०४।१२ गते आईतवार दिउँसो १२:३० बजे बस्ने यस समितिको बैठक सम्बन्धी सूचना । पढ्नुहोस्
2. भूमि सम्बन्धी (आठौँ संशोधन) विधेयक,२०७५ माथि दफावार छलफल गर्ने सम्बन्धमा मिति २०७६।०४।१० गते शुक्रवार दिउँसो १:०० बजे बस्ने यस समितिको बैठक सम्बन्धी सूचना । पढ्नुहोस्
3. समितिमा प्राप्त भएका विधेयकहरुमा आफ्नो राय सुझाव उपलब्ध गराउने वारे सूचना । पढ्नुहोस्
4. भूमि सम्बन्धी (आठौँ संशोधन) विधेयक,२०७५ माथि दफावार छलफल गर्ने सम्बन्धमा मिति २०७६।०४।०९ गते विहिवार विहान ११:०० बजे बस्ने यस समितिको बैठक सम्बन्धी सूचना पढ्नुहोस्
5. वन विधेयक,२०७५ माथि दफावार छलफल गर्ने सम्बन्धमा मिति २०७६।०४।०७ गते मंगलवार १२:०० बजे बस्ने यस समितिको बैठक सम्बन्धी सूचना पढ्नुहोस्
6. वन विधेयक,२०७५ माथि दफावार छलफल गर्ने सम्बन्धमा मिति २०७६।०४।०६ गते सोमवार १२:०० बजे बस्ने यस समितिको बैठक सम्बन्धी सूचना पढ्नुहोस्
7. वातावरण संरक्षण विधेयक,२०७५ को मस्यौदा प्रतिवेदन माथि छलफल गर्ने सम्बन्धमा मिति २०७६।०४।०५ गते आईतवार दिउँसो १:०० बजे बस्ने यस समितिको बैठक सम्बन्धी सूचना पढ्नुहोस्
8. वातावरण संरक्षण विधेयक,२०७५ माथि दफावार छलफल गर्ने सम्बन्धमा मिति २०७६।०४।०२ गते विहिवार विहान ११:०० बजे बस्ने यस समितिको बैठक सम्बन्धी सूचना पढ्नुहोस्
9. वातावरण संरक्षण विधेयक,२०७५ माथि दफावार छलफल गर्ने सम्बन्धमा मिति २०७६।०४।०१ गते बुधवार विहान ११:०० बजे बस्ने यस समितिको बैठक सम्बन्धी सूचना पढ्नुहोस्
10. भूमि सम्बन्धी (आठौँ संशोधन) विधेयक,२०७५ माथि दफावार छलफल गर्ने सम्बन्धमा मिति २०७६।०३।२२ गते आईतवार विहान ८:३० बजे बस्ने यस समितिको बैठक सम्बन्धी सूचना पढ्नुहोस्
11. मन्त्रालयलाई समितिले दिएका निर्देशनहरुको कार्यप्रगति सम्बन्धमा छलफल गर्न मिति २०७६।०३।२० गते शुक्रवार विहान ११:०० बजे बस्ने यस समिति अन्तर्गत गठित पशुपंक्षि विकास कार्यदलको बैठक सम्बन्धी सूचना पढ्नुहोस्
12. वन विधेयक, २०७५ माथि छलफल गर्ने सम्बन्धमा मिति २०७६।०३।१८ गते बुधवार १:०० बजे बस्ने यस समिति अन्तर्गत गठित वन तथ‍ा वातावरण कार्यदलको बैठक सम्बन्धी सूचना पढ्नुहोस्
13. वातावरण संरक्षण विधेयक,२०७५ माथि संशोधनकर्ता माननीय सदस्यहरुसंग छलफल गर्ने सम्बन्धमा मिति २०७६।०३।१३ गते शुक्रवार विहान ११:०० बजे बस्ने यस समितिको बैठक सम्बन्धी सूचना पढ्नुहोस्
14. भूमि सम्बन्धी (आठौँ संशोधन) विधेयक,२०७५ माथि संशोधनकर्ता माननीय सदस्यहरुसंग छलफल गर्ने सम्बन्धमा मिति २०७६।०३।१२ गते विहिवार विहान ११:०० बजे बस्ने यस समितिको बैठक सम्बन्धी सूचना पढ्नुहोस्
15. भूमि सम्बन्धी (आठौँ संशोधन) विधेयक, २०७५ को सम्बन्धमा मिति २०७६।०३।०९ गते सोमवार विहान ८:१५ बजे बस्ने यस समितिको बैठक सम्बन्धी सूचना पढ्नुहोस्
16. वाग्मति नदि भित्र परेको जग्गाको मुअब्जा विवाद सम्बन्धमा मिति २०७६।०३।०८ गते आईतवार विहान ८:३० बजे बस्ने यस समिति र विकास तथा प्रविधि समितिको संयुक्त बैठक सम्बन्धी सूचना पढ्नुहोस्
17. मिति २०७६।०३।०६ गते शुक्रवार विहान ८:१५ बजे बस्ने यस समितिको बैठक सम्बन्धी सुचना पढ्नुहोस्
18. मिति २०७६।०३।०५ गते विहिवार विहान ८:१५ बजे बस्ने समितिको बैठक सम्बन्धी सूचना पढ्नुहोस्
19. मिति २०७६।०३।०४ गते बुधवार विहान ८:१५ बजे बस्ने समितिको बैठक सम्बन्धी सूचना पढ्नुहोस्
20. मिति २०७६।०३।०३ गते मंगलवार विहान ८:१५ बजे बस्ने समितिको बैठक सम्बन्धी सूचना पढ्नुहोस्