प्रतिनिधि सभाको बैठक (दोस्रो)अधिवेशनः एघारौं

बैठक मितिः २०७९ जेठ २० गते शुक्रबार  (दोस्रो)

समयः दिनको ५:०५ बजे