प्रतिनिधि सभाको बैठक (दोस्रो)अधिवेशनः एघारौं

बैठक मितिः २०७९ असार ३ गते शुक्रबार (दोस्रो)

समयः दिनको २:२० बजे