प्रतिनिधि सभाको बैठकअधिवेशनः एघारौं

बैठक मितिः २०७९ साउन १३ गते शुक्रबार

समयः बिहान ११:०० बजे