समितिको बैठक सम्बन्धी सूचना


मितिः२०७७।०३।१६ गते ,

समयः दिउँसो १.00 बजे,

स्थानः समितिको सभाकक्ष, प्रि-फ्याब घर (चमेना गृह सँगै), संघीय संसद सचिवालय, सिहंदरबार

  एजेण्डाः

१.घरेलु तथा साना उद्योगहरुको विद्मामान समस्याका सम्बन्धमा,

२.विविध ।