मिति २०७७।०३।३० गते मङगलबार विहान ११:०० बजे बस्ने समितिको बैठक सम्बन्धी सूचना ।

प्रकाशित मिति: 2020-07-13


सूचना !

यस समितिको बैठक देहायको मिति, समय र स्थानमा बस्ने भएकोले समितिका माननीय सदस्यज्यूहरुको उपस्थितिका लागि निर्देशानुसार अनुरोध गर्दछु।

मितिः २०७७।०३।३० गते मङ्गलबार,

समयः विहान  ११:०० बजे,

स्थानः समिति सभाकक्ष, सिंहदरवार।

कार्यसूची:

 १. पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा परिषद् विधेयक,२०७६ माथि  छलफल,

 २. विविध ।

आमन्त्रित:

 माननीय कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्री घनश्याम भुसाल ।

Notice_Krishi Samiti_2077.03.30.pdf