सूचनाहरु


क्र.स. शीर्षक
1. सूचना पत्र २०८०-०२-२२ पढ्नुहोस्
2. दैनिक कार्यसूची २०८०-२-२२ पढ्नुहोस्
3. बैठक स्थगित सम्बन्धी सूचना पढ्नुहोस्
4. सूचना पत्र २०८०-०२-२१ पढ्नुहोस्
5. दैनिक कार्यसूची २०८०-२-२१ पढ्नुहोस्
6. संयुक्त बैठकको सूचना पत्र २०८०-०२-१५ पढ्नुहोस्
7. सूचना पत्र २०८०-०२-१५ पढ्नुहोस्
8. बजेट र विनियोजन सम्बन्धी सम्भावित कार्यतालिका पढ्नुहोस्
9. दैनिक कार्यसूची २०८०-२-१५ पढ्नुहोस्
10. संयुक्त बैठकको दैनिक कार्यसूची २०८०-२-१५ पढ्नुहोस्
11. सूचना पत्र २०८०-०२-१४ पढ्नुहोस्
12. संयुक्त बैठकको सूचना पत्र २०८०-०२-१४ पढ्नुहोस्
13. दैनिक कार्यसूची २०८०-२-१४ पढ्नुहोस्
14. संयुक्त बैठकको दैनिक कार्यसूची २०८०-२-१४ पढ्नुहोस्
15. सूचनापत्र २०८०-२-१३ पढ्नुहोस्
16. दैनिक कार्यसूची २०८०-२-१३ पढ्नुहोस्
17. बैठक स्थगित सम्बन्धी तेस्रो सूचना पढ्नुहोस्
18. सूचनापत्र २०८०-२-१२ पढ्नुहोस्
19. बैठक स्थगित सम्बन्धी दोस्रो सूचना पढ्नुहोस्
20. बैठक स्थगित सम्बन्धी सूचना पढ्नुहोस्
21. संयुक्त बैठकको सूचना पत्र २०८०-२-१० पढ्नुहोस्
22. दैनिक कार्यसूची २०८०-२-१२ पढ्नुहोस्
23. सूचनापत्र २०८०-२-१० पढ्नुहोस्
24. दैनिक कार्यसूची २०८०-२-१० (दोस्रो बैठक) पढ्नुहोस्
25. संयुक्त बैठकको दैनिक कार्यसूची २०८०-२-१० (दोस्रो बैठक) पढ्नुहोस्
26. संयुक्त बैठकको दैनिक कार्यसूची २०८०-२-१० पढ्नुहोस्
27. दैनिक कार्यसूची २०८०-२-१० पढ्नुहोस्
28. सूचनापत्र २०८०-२-९ पढ्नुहोस्
29. सूचनापत्र २०८०-२-८ पढ्नुहोस्
30. दैनिक कार्यसूची २०८०-२-९ पढ्नुहोस्