सभाका सूचनाहरु


क्र स शीर्षक
1. सूचना पत्र २०८०-७-१६ पढ्नुहोस्
2. प्रतिनिधिसभाको दोस्रो अधिवेशनमा भए गरेका कार्यहरू पढ्नुहोस्
3. दैनिक कार्यसूची २०८०-७-१६ पढ्नुहोस्
4. संयुक्त बैठकको सूचना पत्र २०८०-७-१४ पढ्नुहोस्
5. संयुक्त बैठकमा संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिवको सम्बोधन पढ्नुहोस्
6. संयुक्त बैठकको कार्यसूची २०८०-७-१४ पढ्नुहोस्
7. संयुक्त बैठक बस्ने सूचना २०८०-७-१३ पढ्नुहोस्
8. सूचना पत्र २०८०-७-१२ पढ्नुहोस्
9. दैनिक कार्यसूची २०८०-७-१२ पढ्नुहोस्
10. सूचना पत्र २०८०-६-२६ पढ्नुहोस्
11. दैनिक कार्यसूची २०८०-६-२६ पढ्नुहोस्
12. सूचना पत्र २०८०-६-२५ पढ्नुहोस्
13. दैनिक कार्यसूची २०८०-६-२५ पढ्नुहोस्
14. सूचना पत्र २०८०-६-२२ पढ्नुहोस्
15. दैनिक कार्यसूची २०८०-६-२२ पढ्नुहोस्
16. सूचना पत्र २०८०-६-२१ पढ्नुहोस्
17. दैनिक कार्यसूची २०८०-६-२१ पढ्नुहोस्
18. सूचना पत्र २०८०-६-१९ पढ्नुहोस्
19. दैनिक कार्यसूची २०८०-६-१९ पढ्नुहोस्
20. सूचना पत्र २०८०-६-१८ पढ्नुहोस्
21. दैनिक कार्यसूची २०८०-६-१८ पढ्नुहोस्
22. सूचना पत्र २०८०-६-१६ पढ्नुहोस्
23. दैनिक कार्यसूची २०८०-६-१६ पढ्नुहोस्
24. सूचना पत्र २०८०-६-१४ पढ्नुहोस्
25. दैनिक कार्यसूची २०८०-६-१४ पढ्नुहोस्
26. सूचना पत्र २०८०-५-२९ पढ्नुहोस्
27. दैनिक कार्यसूची २०८०-५-२९ पढ्नुहोस्
28. सूचना पत्र २०८०-५-२८ पढ्नुहोस्
29. दैनिक कार्यसूची २०८०-५-२८ पढ्नुहोस्
30. बैठक स्थगित सम्बन्धी सूचना २०८०-५-२६ पढ्नुहोस्