सभाका सूचनाहरु


क्र.स. शीर्षक
1. सूचनापत्र २०७९-५-७ पढ्नुहोस्
2. दैनिक कार्यसूची २०७९ भदाै ७ गते पढ्नुहोस्
3. सूचनापत्र २०७९-५-६ पढ्नुहोस्
4. दैनिक कार्यसूची २०७९ भदाै ६ गते पढ्नुहोस्
5. बैठक स्थगित सम्बन्धी सूचना २०७९-५-५ पढ्नुहोस्
6. सूचनापत्र २०७९-५-२ पढ्नुहोस्
7. दैनिक कार्यसूची २०७९ भदाै २ गते पढ्नुहोस्
8. सूचनापत्र २०७९-४-३१ पढ्नुहोस्
9. दैनिक कार्यसूची २०७९ साउन ३१ गते पढ्नुहोस्
10. सूचनापत्र २०७९-४-२९ पढ्नुहोस्
11. दैनिक कार्यसूची २०७९ साउन २९ गते पढ्नुहोस्
12. सूचनापत्र २०७९-४-२५ पढ्नुहोस्
13. दैनिक कार्यसूची २०७९ साउन २५ गते पढ्नुहोस्
14. सूचनापत्र २०७९-४-२४ पढ्नुहोस्
15. दैनिक कार्यसूची २०७९ साउन २४ गते पढ्नुहोस्
16. सूचनापत्र २०७९-४-२२ पढ्नुहोस्
17. दैनिक कार्यसूची २०७९ साउन २२ गते पढ्नुहोस्
18. सूचनापत्र २०७९-४-१७ पढ्नुहोस्
19. दैनिक कार्यसूची २०७९ साउन १७ गते पढ्नुहोस्
20. सूचनापत्र २०७९-४-१३ पढ्नुहोस्
21. दैनिक कार्यसूची २०७९ साउन १३ गते (दोस्रो) पढ्नुहोस्
22. दैनिक कार्यसूची २०७९ साउन १३ गते पढ्नुहोस्
23. सूचनापत्र २०७९-४-१० पढ्नुहोस्
24. दैनिक कार्यसूची २०७९ साउन १० गते पढ्नुहोस्
25. सूचनापत्र २०७९-४-८ पढ्नुहोस्
26. दैनिक कार्यसूची २०७९ साउन ८ गते पढ्नुहोस्
27. सूचनापत्र २०७९-४-६ पढ्नुहोस्
28. दैनिक कार्यसूची २०७९ साउन ६ गते पढ्नुहोस्
29. सूचनापत्र २०७९-४-५ पढ्नुहोस्
30. दैनिक कार्यसूची २०७९ साउन ५ गते पढ्नुहोस्