सभाका सूचनाहरु


क्र स शीर्षक
1. दैनिक कार्यसूची २०७८ फागुन १५ गते पढ्नुहोस्
2. बैठक स्थगित सम्बन्धी सूचनापत्र २०७८-११-१२ पढ्नुहोस्
3. सूचनापत्र २०७८-११-०८ पढ्नुहोस्
4. दैनिक कार्यसूची २०७८ फागुन ८ गते पढ्नुहोस्
5. सूचनापत्र २०७८-११-०६ पढ्नुहोस्
6. दैनिक कार्यसूची २०७८ फागुन ६ गते पढ्नुहोस्
7. सूचनापत्र २०७८-११-०४ पढ्नुहोस्
8. दैनिक कार्यसूची २०७८ फागुन ४ गते पढ्नुहोस्
9. बैठक स्थगित सम्बन्धी सूचनापत्र २०७८-११-२ पढ्नुहोस्
10. बैठक स्थगित सम्बन्धी सूचनापत्र २०७८-१०-२६ पढ्नुहोस्
11. बैठक स्थगित सम्बन्धी सूचनापत्र २०७८-१०-१६ पढ्नुहोस्
12. बैठक स्थगित सम्बन्धी सूचनापत्र २०७८-१०-३ पढ्नुहोस्
13. बैठक स्थगित सम्बन्धी सूचनापत्र २०७८-९-२८ पढ्नुहोस्
14. बैठक स्थगित सम्बन्धी सूचनापत्र २०७८-९-२२ पढ्नुहोस्
15. बैठक स्थगित सम्बन्धी सूचनापत्र २०७८-९-१८ पढ्नुहोस्
16. सूचनापत्र २०७८-०९-०७ पढ्नुहोस्
17. दैनिक कार्यसूची २०७८ पुस ७ गते पढ्नुहोस्
18. सूचनापत्र २०७८-०९-०६ पढ्नुहोस्
19. दैनिक कार्यसूची २०७८ पुस ६ गते पढ्नुहोस्
20. सूचनापत्र २०७८-०८-२८ पढ्नुहोस्
21. दैनिक कार्यसूची २०७८ मंसिर २८ गते पढ्नुहोस्
22. अधिवेशन आह्वान सम्बन्धी पढ्नुहोस्
23. अधिवेशन अन्त्य सम्बन्धी सूचनापत्र पढ्नुहोस्
24. नवौ‌ अधिवेशनमा भए गरेका काम कारवाही पढ्नुहोस्
25. सूचनापत्र २०७८-०७-११ पढ्नुहोस्
26. दैनिक कार्यसूची २०७८ कार्तिक ११ गते पढ्नुहोस्
27. बैठक सरेकाे सम्बन्धी सूचना पढ्नुहोस्
28. सूचनापत्र २०७८-६-२५ पढ्नुहोस्
29. दैनिक कार्यसूची २०७८ असाेज २५ गते पढ्नुहोस्
30. सूचनापत्र २०७८-६-२२ पढ्नुहोस्