सभाका सूचनाहरु


क्र.स. शीर्षक
1. सूचनापत्र २०७९-३-३ पढ्नुहोस्
2. दैनिक कार्यसूची २०७९ असार ३ गते (दोस्रो) पढ्नुहोस्
3. दैनिक कार्यसूची २०७९ असार ३ गते पढ्नुहोस्
4. सूचनापत्र २०७९-३-२ पढ्नुहोस्
5. दैनिक कार्यसूची २०७९ असार २ गते पढ्नुहोस्
6. सूचनापत्र २०७९-३-१ पढ्नुहोस्
7. दैनिक कार्यसूची २०७९ असार १ गते पढ्नुहोस्
8. सूचनापत्र २०७९-२-३१ पढ्नुहोस्
9. दैनिक कार्यसूची २०७९ जेठ ३१ गते पढ्नुहोस्
10. सूचनापत्र २०७९-२-३० पढ्नुहोस्
11. दैनिक कार्यसूची २०७९ जेठ ३० गते पढ्नुहोस्
12. सूचनापत्र २०७९-२-२९ पढ्नुहोस्
13. दैनिक कार्यसूची २०७९ जेठ २९ गते पढ्नुहोस्
14. सूचनापत्र २०७९-२-२७ पढ्नुहोस्
15. दैनिक कार्यसूची २०७९ जेठ २७ गते पढ्नुहोस्
16. सूचनापत्र २०७९-२-२६ पढ्नुहोस्
17. दैनिक कार्यसूची २०७९ जेठ २६ गते पढ्नुहोस्
18. सूचनापत्र २०७९-२-२५ पढ्नुहोस्
19. दैनिक कार्यसूची २०७९ जेठ २५ गते पढ्नुहोस्
20. सूचनापत्र २०७९-२-२४ पढ्नुहोस्
21. दैनिक कार्यसूची २०७९ जेठ २४ गते पढ्नुहोस्
22. सूचनापत्र २०७९-२-२३ पढ्नुहोस्
23. दैनिक कार्यसूची २०७९ जेठ २३ गते पढ्नुहोस्
24. सूचनापत्र २०७९-२-२० पढ्नुहोस्
25. खर्च कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने सूचना पढ्नुहोस्
26. मन्त्रालयगत छलफल कार्यक्रम २०७९/८० पढ्नुहोस्
27. दैनिक कार्यसूची २०७९ जेठ २० गते (दोस्रो) पढ्नुहोस्
28. दैनिक कार्यसूची २०७९ जेठ २० गते पढ्नुहोस्
29. सूचनापत्र २०७९-२-१९ पढ्नुहोस्
30. दैनिक कार्यसूची २०७९ जेठ १९ गते पढ्नुहोस्