सभाका सूचनाहरु


क्र.स. शीर्षक
1. दैनिक कार्यसूची २०७९ जेठ ४ गते पढ्नुहोस्
2. सूचनापत्र २०७९-२-३ पढ्नुहोस्
3. दैनिक कार्यसूची २०७९ जेठ ३ गते पढ्नुहोस्
4. अधिवेशन आह्वान सम्बन्धी सूचना पढ्नुहोस्
5. बैठक स्थगित सम्बन्धी सूचनापत्र २०७८-११-१३ पढ्नुहोस्
6. दशौं अधिवेशन अवधिभर भए गरेका काम कारवाही पढ्नुहोस्
7. दशौं अधिवेशन अन्त्य सम्बन्धी सूचना पढ्नुहोस्
8. दैनिक कार्यसूची २०७८ फागुन २९ गते पढ्नुहोस्
9. सूचनापत्र २०७८-११-२२ पढ्नुहोस्
10. दैनिक कार्यसूची २०७८ फागुन २२ गते पढ्नुहोस्
11. सूचनापत्र २०७८-११-१८ पढ्नुहोस्
12. दैनिक कार्यसूची २०७८ फागुन १८ गते पढ्नुहोस्
13. सूचनापत्र २०७८-११-१५ पढ्नुहोस्
14. दैनिक कार्यसूची २०७८ फागुन १५ गते (दोस्रो) पढ्नुहोस्
15. दैनिक कार्यसूची २०७८ फागुन १५ गते पढ्नुहोस्
16. बैठक स्थगित सम्बन्धी सूचनापत्र २०७८-११-१२ पढ्नुहोस्
17. सूचनापत्र २०७८-११-०८ पढ्नुहोस्
18. दैनिक कार्यसूची २०७८ फागुन ८ गते पढ्नुहोस्
19. सूचनापत्र २०७८-११-०६ पढ्नुहोस्
20. दैनिक कार्यसूची २०७८ फागुन ६ गते पढ्नुहोस्
21. सूचनापत्र २०७८-११-०४ पढ्नुहोस्
22. दैनिक कार्यसूची २०७८ फागुन ४ गते पढ्नुहोस्
23. बैठक स्थगित सम्बन्धी सूचनापत्र २०७८-११-२ पढ्नुहोस्
24. बैठक स्थगित सम्बन्धी सूचनापत्र २०७८-१०-२६ पढ्नुहोस्
25. बैठक स्थगित सम्बन्धी सूचनापत्र २०७८-१०-१६ पढ्नुहोस्
26. बैठक स्थगित सम्बन्धी सूचनापत्र २०७८-१०-३ पढ्नुहोस्
27. बैठक स्थगित सम्बन्धी सूचनापत्र २०७८-९-२८ पढ्नुहोस्
28. बैठक स्थगित सम्बन्धी सूचनापत्र २०७८-९-२२ पढ्नुहोस्
29. बैठक स्थगित सम्बन्धी सूचनापत्र २०७८-९-१८ पढ्नुहोस्
30. सूचनापत्र २०७८-०९-०७ पढ्नुहोस्