सभाका सूचनाहरु


क्र स शीर्षक
1. दैनिक कार्यसूची २०७७ चैत ६ गते पढ्नुहोस्
2. सूचनापत्र २०७७-१२-३ पढ्नुहोस्
3. दैनिक कार्यसूची २०७७ चैत ३ गते पढ्नुहोस्
4. सूचनापत्र २०७७-११-२६ पढ्नुहोस्
5. दैनिक कार्यसूची २०७७ फाल्गुन २६ गते पढ्नुहोस्
6. सूचनापत्र २०७७-११-२३ पढ्नुहोस्
7. बैठक स्थगित सम्बन्धी सूचना पढ्नुहोस्
8. दैनिक कार्यसूची २०७७ फाल्गुन २३ गते पढ्नुहोस्
9. अधिवेशन आह्वान सम्बन्धी सूचना पढ्नुहोस्
10. स्थान रिक्तताको सूचनापत्र २०७७-७-२३ पढ्नुहोस्
11. स्थान रिक्तताको सूचनापत्र २०७७-३-२५ पढ्नुहोस्
12. विधेयक प्रमाणीकरण सम्बन्धी सूचनापत्र पढ्नुहोस्
13. स्थान रिक्तताको सूचनापत्र पढ्नुहोस्
14. भए गरेका काम कारवाहीको विवरण, छैटौं अधिवेशन पढ्नुहोस्
15. अधिवेशन अन्त्य सम्बन्धी सूचनापत्र ०७७-०३-१८ पढ्नुहोस्
16. सूचनापत्र २०७७-३-१७ पढ्नुहोस्
17. दैनिक कार्यसूची २०७७ असार १७ गते पढ्नुहोस्
18. सूचनापत्र २०७७-३-९ पढ्नुहोस्
19. दैनिक कार्यसूची २०७७ असार ९ गते पढ्नुहोस्
20. सूचनापत्र २०७७-३-४ पढ्नुहोस्
21. दैनिक कार्यसूची २०७७ असार ४ गते पढ्नुहोस्
22. सूचनापत्र २०७७-२-३२ पढ्नुहोस्
23. दैनिक कार्यसूची २०७७ जेठ ३२ गते पढ्नुहोस्
24. सूचनापत्र २०७७-२-३१ पढ्नुहोस्
25. दैनिक कार्यसूची २०७७ जेठ ३१ गते पढ्नुहोस्
26. सूचनापत्र २०७७-२-२८ पढ्नुहोस्
27. दैनिक कार्यसूची २०७७ जेठ २८ गते पढ्नुहोस्
28. सूचनापत्र २०७७-२-२७ पढ्नुहोस्
29. दैनिक कार्यसूची २०७७ जेठ २७ गते पढ्नुहोस्
30. सूचनापत्र २०७७-२-२६ पढ्नुहोस्