सभाका सूचनाहरु


क्र.स. शीर्षक
1. सूचना पत्र २०८१-०३-०४ पढ्नुहोस्
2. दैनिक कार्यसूची २०८१-०३-०४ पढ्नुहोस्
3. सूचना पत्र २०८१-०३-०२ पढ्नुहोस्
4. दैनिक कार्यसूची २०८१-०३-०२ पढ्नुहोस्
5. सूचना पत्र २०८१-०२-३२ पढ्नुहोस्
6. दैनिक कार्यसूची २०८१-०२-३२ पढ्नुहोस्
7. सूचना पत्र २०८१-०२-३१ पढ्नुहोस्
8. दैनिक कार्यसूची २०८१-०२-३१ पढ्नुहोस्
9. सूचना पत्र २०८१-०२-३० पढ्नुहोस्
10. दैनिक कार्यसूची २०८१-०२-३० पढ्नुहोस्
11. सूचना पत्र २०८१-०२-२९ पढ्नुहोस्
12. दैनिक कार्यसूची २०८१-०२-२९ पढ्नुहोस्
13. बैठक बस्ने दिन र सयम परिवर्तन भएको सूचना २०८१-०२-२७ पढ्नुहोस्
14. सूचना पत्र २०८१-०२-२४ पढ्नुहोस्
15. दैनिक कार्यसूची २०८१-०२-२४ पढ्नुहोस्
16. सूचना पत्र २०८१-०२-२३ पढ्नुहोस्
17. दैनिक कार्यसूची २०८१-०२-२३ पढ्नुहोस्
18. सूचना पत्र २०८१-०२-२२ पढ्नुहोस्
19. दैनिक कार्यसूची २०८१-०२-२२ पढ्नुहोस्
20. सूचना पत्र २०८१-०२-२१ पढ्नुहोस्
21. दैनिक कार्यसूची २०८१-०२-२१ पढ्नुहोस्
22. सूचना पत्र २०८१-०२-२० पढ्नुहोस्
23. दैनिक कार्यसूची २०८१-०२-२० पढ्नुहोस्
24. सूचना पत्र २०८१-०२-१५ पढ्नुहोस्
25. संयुक्त बैठक सूचना पत्र २०८१-०२-१५ पढ्नुहोस्
26. बैठक बस्ने समय परिवर्तन भएको सम्बन्धी सूचना २०८१-०२-१५ पढ्नुहोस्
27. संयुक्त बैठक बस्ने समय परिवर्तन भएको सम्बन्धी सूचना २०८१-०२-१५ पढ्नुहोस्
28. प्रतिनिधि सभाको कार्यतालिका (२०८१-०२-१५ सम्म) पढ्नुहोस्
29. संयुक्त बैठकको कार्यसूची २०८१-०२-१५ पढ्नुहोस्
30. सम्भावित दैनिक कार्यसूची २०८१-०२-१५ पढ्नुहोस्