सभाका सूचनाहरु


क्र स शीर्षक
1. दैनिक कार्यसूची २०८०-२-२२ पढ्नुहोस्
2. बैठक स्थगित सम्बन्धी सूचना पढ्नुहोस्
3. सूचना पत्र २०८०-०२-२१ पढ्नुहोस्
4. दैनिक कार्यसूची २०८०-२-२१ पढ्नुहोस्
5. संयुक्त बैठकको सूचना पत्र २०८०-०२-१५ पढ्नुहोस्
6. सूचना पत्र २०८०-०२-१५ पढ्नुहोस्
7. बजेट र विनियोजन सम्बन्धी सम्भावित कार्यतालिका पढ्नुहोस्
8. दैनिक कार्यसूची २०८०-२-१५ पढ्नुहोस्
9. संयुक्त बैठकको दैनिक कार्यसूची २०८०-२-१५ पढ्नुहोस्
10. सूचना पत्र २०८०-०२-१४ पढ्नुहोस्
11. संयुक्त बैठकको सूचना पत्र २०८०-०२-१४ पढ्नुहोस्
12. दैनिक कार्यसूची २०८०-२-१४ पढ्नुहोस्
13. संयुक्त बैठकको दैनिक कार्यसूची २०८०-२-१४ पढ्नुहोस्
14. सूचनापत्र २०८०-२-१३ पढ्नुहोस्
15. दैनिक कार्यसूची २०८०-२-१३ पढ्नुहोस्
16. बैठक स्थगित सम्बन्धी तेस्रो सूचना पढ्नुहोस्
17. सूचनापत्र २०८०-२-१२ पढ्नुहोस्
18. बैठक स्थगित सम्बन्धी दोस्रो सूचना पढ्नुहोस्
19. बैठक स्थगित सम्बन्धी सूचना पढ्नुहोस्
20. संयुक्त बैठकको सूचना पत्र २०८०-२-१० पढ्नुहोस्
21. दैनिक कार्यसूची २०८०-२-१२ पढ्नुहोस्
22. सूचनापत्र २०८०-२-१० पढ्नुहोस्
23. दैनिक कार्यसूची २०८०-२-१० (दोस्रो बैठक) पढ्नुहोस्
24. संयुक्त बैठकको दैनिक कार्यसूची २०८०-२-१० (दोस्रो बैठक) पढ्नुहोस्
25. संयुक्त बैठकको दैनिक कार्यसूची २०८०-२-१० पढ्नुहोस्
26. दैनिक कार्यसूची २०८०-२-१० पढ्नुहोस्
27. सूचनापत्र २०८०-२-९ पढ्नुहोस्
28. सूचनापत्र २०८०-२-८ पढ्नुहोस्
29. दैनिक कार्यसूची २०८०-२-९ पढ्नुहोस्
30. सूचनापत्र २०८०-२-७ पढ्नुहोस्