सभाका सूचनाहरु


क्र स शीर्षक
1. दैनिक कार्यसूची २०७९ पुस २५ गते पढ्नुहोस्
2. सदस्य निलम्बन सम्बन्धी सूचना पढ्नुहोस्
3. अधिवेशन आह्वान सम्बन्धी सूचना पढ्नुहोस्
4. प्रतिनिधि सभाका माननीय सदस्यहरुको शपथ सम्बन्धी सूचना पढ्नुहोस्
5. सूचनापत्र २०७९-६-१ पढ्नुहोस्
6. एघारौं अधिवेशन अवधिभर भए गरेका काम कारवाही पढ्नुहोस्
7. दैनिक कार्यसूची २०७९ असोज १ गते पढ्नुहोस्
8. सूचनापत्र २०७९-५-३१ पढ्नुहोस्
9. दैनिक कार्यसूची २०७९ भदाै ३१ गते (दोस्रो) पढ्नुहोस्
10. दैनिक कार्यसूची २०७९ भदाै ३१ गते पढ्नुहोस्
11. बैठक स्थगित सम्बन्धी सूचना २०७९-५-३० पढ्नुहोस्
12. दैनिक कार्यसूची २०७९ भदाै २९ गते पढ्नुहोस्
13. सूचनापत्र २०७९-५-२९ पढ्नुहोस्
14. बैठक स्थगित सम्बन्धी सूचना २०७९-५-२९ पढ्नुहोस्
15. बैठक स्थगित सम्बन्धी सूचना २०७९-५-२५ पढ्नुहोस्
16. सूचनापत्र २०७९-५-२२ पढ्नुहोस्
17. दैनिक कार्यसूची २०७९ भदाै २२ गते पढ्नुहोस्
18. सूचनापत्र २०७९-५-२१ पढ्नुहोस्
19. दैनिक कार्यसूची २०७९ भदाै २१ गते पढ्नुहोस्
20. सूचनापत्र २०७९-५-१९ पढ्नुहोस्
21. दैनिक कार्यसूची २०७९ भदाै १९ गते (दोस्रो) पढ्नुहोस्
22. दैनिक कार्यसूची २०७९ भदाै १९ गते पढ्नुहोस्
23. सूचनापत्र २०७९-५-१७ पढ्नुहोस्
24. दैनिक कार्यसूची २०७९ भदाै १७ गते पढ्नुहोस्
25. सूचनापत्र २०७९-५-१३ पढ्नुहोस्
26. दैनिक कार्यसूची २०७९ भदाै १३ गते पढ्नुहोस्
27. सूचनापत्र २०७९-५-७ पढ्नुहोस्
28. दैनिक कार्यसूची २०७९ भदाै ७ गते पढ्नुहोस्
29. सूचनापत्र २०७९-५-६ पढ्नुहोस्
30. दैनिक कार्यसूची २०७९ भदाै ६ गते पढ्नुहोस्