सभाका सूचनाहरु


क्र.स. शीर्षक
1. सूचनापत्र २०८०-२-१२ पढ्नुहोस्
2. बैठक स्थगित सम्बन्धी दोस्रो सूचना पढ्नुहोस्
3. बैठक स्थगित सम्बन्धी सूचना पढ्नुहोस्
4. संयुक्त बैठकको सूचना पत्र २०८०-२-१० पढ्नुहोस्
5. दैनिक कार्यसूची २०८०-२-१२ पढ्नुहोस्
6. सूचनापत्र २०८०-२-१० पढ्नुहोस्
7. दैनिक कार्यसूची २०८०-२-१० (दोस्रो बैठक) पढ्नुहोस्
8. संयुक्त बैठकको दैनिक कार्यसूची २०८०-२-१० (दोस्रो बैठक) पढ्नुहोस्
9. संयुक्त बैठकको दैनिक कार्यसूची २०८०-२-१० पढ्नुहोस्
10. दैनिक कार्यसूची २०८०-२-१० पढ्नुहोस्
11. सूचनापत्र २०८०-२-९ पढ्नुहोस्
12. सूचनापत्र २०८०-२-८ पढ्नुहोस्
13. दैनिक कार्यसूची २०८०-२-९ पढ्नुहोस्
14. सूचनापत्र २०८०-२-७ पढ्नुहोस्
15. दैनिक कार्यसूची २०८०-२-८ पढ्नुहोस्
16. नीति तथा कार्यक्रम माथी प्राप्त संशोधनहरु पढ्नुहोस्
17. सूचनापत्र २०८०-२-५ पढ्नुहोस्
18. संयुक्त बैठकको सूचनापत्र २०८०-२-५ पढ्नुहोस्
19. दैनिक कार्यसूची २०८०-२-७ पढ्नुहोस्
20. सूचनापत्र २०८०-२-४ पढ्नुहोस्
21. सम्भावित दैनिक कार्यसूची २०८०-२-५ पढ्नुहोस्
22. संयुक्त सदनको दैनिक कार्यसूची २०८०-२-५ पढ्नुहोस्
23. सूचनापत्र २०८०-२-१ पढ्नुहोस्
24. दैनिक कार्यसूची २०८०-२-४ पढ्नुहोस्
25. दैनिक कार्यसूची २०८०-२-१ पढ्नुहोस्
26. सूचनापत्र २०८०-१-२७ पढ्नुहोस्
27. सूचनापत्र २०८०-१-२६ पढ्नुहोस्
28. दैनिक कार्यसूची २०८०-१-२७ पढ्नुहोस्
29. शून्य समयको समूह विभाजन पढ्नुहोस्
30. दैनिक कार्यसूची २०८०-१-२६ पढ्नुहोस्