विधयेकको वर्तमान अवस्था


अधिवेशन दर्ता नं. दर्ता मिति शीर्षक मन्त्रालय अवस्था
3 14 2075-11-06 आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तिय उत्तरदायित्व सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक अर्थ मन्त्रालय मा. सदस्यहरुलाई वितरण पद्नुहोस
3 13 2075-11-02 सूचना प्रविधिको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय मा. सदस्यहरुलाई वितरण पद्नुहोस
3 12 2075/10/27 सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय सामान्य छलफल पद्नुहोस
3 10 2075-10-14 शान्ति र सुरक्षा कायम गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक गृह मन्त्रालय पद्नुहोस
3 9 2075/09/30 नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्यको सञ्चालन सुपरीवेक्षण र समन्वय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक गृह मन्त्रालय सामान्य छलफल पद्नुहोस
3 8 2075/09/30 भुउपयोग सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालय सामान्य छलफल पद्नुहोस
3 7 2075/09/30 बिशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन, २०७३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय समितिमा दफावार
छलफल
पद्नुहोस
3 6 2075/09/24 लोक सेवा अयोग सम्बन्धी कानूनलाइ संशोधन र एकीरण गर्न बनेको विधेयक प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मा. सदस्यहरुलाई वितरण पद्नुहोस
3 5 2075/09/20 नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला समितिको
प्रतिवेदन
पेश भएको
पद्नुहोस
3 4 2075/09/20 राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरणको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक गृह मन्त्रालय समितिमा दफावार
छलफल
पद्नुहोस
3 3 2075/09/09 केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय समितिमा दफावार
छलफल
पद्नुहोस
3 2 2075/09/08 पारमाणविक तथा रेडियोधर्मी पदार्थको सुरक्षित तथा शान्तिपूर्ण प्रयोग सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक शिक्षा तथा प्रविधि मन्त्रालय प्रतिनिधि
सभामा प्रस्तुत
पद्नुहोस
3 1 2075/09/08 जीवनाशक विषादी व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विद्येयक कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय समितिमा दफावार
छलफल
पद्नुहोस
2 17 2075-04-27 भुक्तानी तथा फर्स्यौट सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ अर्थ मन्त्रालय प्रतिनिधि सभाले
पारित गरेको
पद्नुहोस
2 16 2075-04-23 राहदानीसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०७५ परराष्ट्र मन्त्रालय प्रतिनिधि सभाले
पारित गरेको
पद्नुहोस
2 14 2075-04-22 नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक गृह मन्त्रालय समितिमा दफावार
छलफल
पद्नुहोस
2 12 2075-04-18 निवृत्तभरण कोष सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक अर्थ मन्त्रालय प्रतिनिधि सभाले
पारित गरेको
पद्नुहोस
2 11 2075-03-27 बीमा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक अर्थ मन्त्रालय समितिमा दफावार
छलफल
पद्नुहोस
2 8 2075-03-14 लेखापरीक्षण सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ अर्थ मन्त्रालय समितिमा दफावार
छलफल
पद्नुहोस