बीमा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक


मा. सदस्यहरुलाई वितरण प्रतिनिधि
सभामा प्रस्तुत
सामान्य छलफल प्रतिनिधि सभामा
दफावार छलफल
भएको
समितिमा दफावार
छलफल
समितिको
प्रतिवेदन
पेश भएको
प्रतिनिधि सभाबाट पारित राष्ट्रिय सभाले
पारित/फिर्ता
गरेको
पुन:पारित गरेको प्रमाणीकरण
2075-03-27 2075-04-13 2075-04-17 2075-04-21 २०७९/०६/२३
दर्ता नं.

11

दर्ता मिति

2075-03-27

संवत्

2075

प्रस्तुतकर्ता

मा.डा.युवराज खतिवडा

मन्त्रालय

अर्थ मन्त्रालय

अधिवेशन

02

सरकारी/गैर-सरकारी

सरकारी

मूल/संशोधन

मूल

वर्ग

साधारण

दर्ता विधेयक
Download
प्रमाणीकरण विधेयक
Download