नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय) ऐन, २०७६


मा. सदस्यहरुलाई वितरण प्रतिनिधि
सभामा प्रस्तुत
निर्णय मिति राष्ट्रपतिद्वारा जारी
2078-08-26
दर्ता नं.

5

दर्ता मिति

2078-08-26

संवत्

2078

प्रस्तुतकर्ता

माननीय मन्त्री बालकृष्ण खाण

मन्त्रालय

गृह मन्त्रालय

अधिवेशन

10

मूल/संशोधन

संशोधन

वर्ग

साधारण

फाइल
Download