कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति

क्र स प्रकाशनको शीर्षक
1 मिति २०७६।०१।०१ देखी २०७६।०३।३१ गते सम्मका यस समितिको निर्णय विवरण
2019-07-18
पढ्नुहोस्
2 मिति २०७५।१२।३० गते सम्मका यस समितिको निर्णय विवरण
2019-07-02
पढ्नुहोस्
3 प्रतिनिधिसभा; कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको वार्षिक प्रतिवेदन, २०७५/०७६
2019-05-18
पढ्नुहोस्
4 भूउपयोग सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५
2019-03-14
पढ्नुहोस्
5 समितिको आन्तरिक कार्यविधि-२०७५
2019-03-14
पढ्नुहोस्
6 समितिका माननीय सदस्यहरुको विवरण ।
2019-03-13
पढ्नुहोस्
7 सङ्कटापन्न वन्यजन्तु तथा वनस्पतिको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार नियन्त्रण (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७५
2019-03-09
पढ्नुहोस्
8 जीवनाशक विषादी व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक-२०७५
2019-03-09
पढ्नुहोस्
9 मिति २०७६।०५।०६ गते बसेको बैठकको उपस्थिति विवरण ।
2019-02-22
पढ्नुहोस्
10 सिक्टा सिँचाई तथा भेरी बवई डाइर्भसन आयोजना सम्वन्धी प्रतिवेदन-२०७५
2018-11-29
पढ्नुहोस्
11 खाद्य तथा खाद्य सम्प्रभुताको अधिकारको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सम्वन्धि समितिको प्रतिवेदन-२०७५
2018-09-12
पढ्नुहोस्
12 भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सम्वन्धि समितिको प्रतिवेदन-२०७५
2018-09-12
पढ्नुहोस्
Showing 3 result of total 3 results