संसदीय सुनुवाई समिति

क्र स प्रकाशनको शीर्षक
1 समितिकाे ६१ औ बैठककाे निर्णय
2020-10-08
पढ्नुहोस्
2 समितिकाे ६० औ बैठककाे निर्णय
2020-10-08
पढ्नुहोस्
3 समितिकाे ५९औ बैठककाे निर्णय
2020-10-08
पढ्नुहोस्
4 समितिको ५८ औ बैठककाे निर्णय
2020-10-08
पढ्नुहोस्
5 समितिको ५७औ बैठककाे निर्णय
2020-10-08
पढ्नुहोस्
6 समितिको ५६ औ बैठककाे निर्णय
2020-10-08
पढ्नुहोस्
7 समितिको ५५ औ बैठककाे निर्णय
2020-03-11
पढ्नुहोस्
8 समितिको त्रिपन्नौ(मिति २०७६/०९/२०) बैठकको निर्णय ।
2020-01-07
पढ्नुहोस्
9 समितिको बाउन्नौं बैठक (मिति २०७६/०९/०८) को निर्णय
2020-01-07
पढ्नुहोस्
10 समितिको चौपन्नौं मिति (२०७६/०९/२०) बैठकको निर्णय
2020-01-07
पढ्नुहोस्
11 समितिकाे उन्पचासौँ बैठक (२०७६।०३।२३)काे निर्णय
2019-07-07
पढ्नुहोस्
12 समितिकाे पचासौँ बैठक (२०७६।०३।२३)काे निर्णय
2019-07-07
पढ्नुहोस्
13 समितिकाे एकाउन्नौँ बैठक (२०७६।०३।२३)काे निर्णय
2019-07-07
पढ्नुहोस्
14 समितिकाे अठ्चालिसाैँ बैठक (२०७६।०३।०४)काे निर्णय
2019-06-18
पढ्नुहोस्
15 समितिकाे सठ्चालिसाैँ बैठक (२०७६।०१।०५)काे निर्णय
2019-04-17
पढ्नुहोस्
16 समितिकाे पैतालिसाैँ बैठक (२०७६।०१।०४)काे निर्णय
2019-04-16
पढ्नुहोस्
17 समितिकाे छयालिसाैँ बैठक (२०७६।०१।०४)काे निर्णय
2019-04-16
पढ्नुहोस्
18 समितिकाे चौवालिसाैँ बैठक (२०७६।०१।०३)काे निर्णय
2019-04-15
पढ्नुहोस्
19 समितिकाे एकचालिसाैँ बैठक (२०७५।१२।१७)काे निर्णय
2019-04-03
पढ्नुहोस्
20 समितिकाे त्रिचालीसाै‍ बैठक (२०७५।१२।२१)काे निर्णय
2019-04-01
पढ्नुहोस्
Showing 1 result of total 4 results

समिति

डा. भरतराज गौतम,
संघीय संसदकाे महासचिव तथा समिति सचिव
...