सूचनाहरु


क्र.स. शीर्षक
1. दैनिक कार्यसूची २०८१-०२-१३ पढ्नुहोस्
2. सूचना पत्र २०८१-०२-११ पढ्नुहोस्
3. दैनिक कार्यसूची २०८१-०२-११ पढ्नुहोस्
4. सूचना पत्र २०८१-०२-०८ पढ्नुहोस्
5. दैनिक कार्यसूची २०८१-०२-०८ पढ्नुहोस्
6. सूचना पत्र २०८१-०२-०७ पढ्नुहोस्
7. दैनिक कार्यसूची २०८१-०२-०७ पढ्नुहोस्
8. सूचना पत्र २०८१-०२-०६ पढ्नुहोस्
9. बैठकको समय परिवर्तन सम्बन्धी सूचना २०८१-०२-०६ (२) पढ्नुहोस्
10. बैठकको समय परिवर्तन सम्बन्धी सूचना २०८१-०२-०६ पढ्नुहोस्
11. दैनिक कार्यसूची २०८१-०२-०६ पढ्नुहोस्
12. बैठकको समय र दिन परिवर्तन सम्बन्धी सूचना २०८१-०२-०४ पढ्नुहोस्
13. विशेष आर्थिक सुविधा जानकारी सम्बन्धमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको पत्र पढ्नुहोस्
14. बैठकको समय परिवर्तन सम्बन्धी सूचना २०८१-०२-०४ पढ्नुहोस्
15. सूचना पत्र २०८१-०२-०३ पढ्नुहोस्
16. बैठकको समय परिवर्तन सम्बन्धी सूचना २०८१-०२-०३ पढ्नुहोस्
17. दैनिक कार्यसूची २०८१-०२-०३ पढ्नुहोस्
18. संयुक्त बैठक सूचना पत्र २०८१-०२-०१ पढ्नुहोस्
19. सूचना पत्र २०८१-०२-०१ पढ्नुहोस्
20. दैनिक कार्यसूची २०८१-०२-०१ पढ्नुहोस्
21. संयुक्त बैठक दैनिक कार्यसूची २०८१-०२-०१ पढ्नुहोस्
22. संयुक्त बैठक सम्बन्धी सूचना पढ्नुहोस्
23. सूचना पत्र २०८१-१-२८ पढ्नुहोस्
24. दैनिक कार्यसूची २०८१-०१-२८ पढ्नुहोस्
25. अधिवेशन आह्वान सम्बन्धी सूचना पढ्नुहोस्
26. सर्वोच्च अदालतको आदेशको जानकारी सम्बन्धी सूचना- २०८१-०१-१२ पढ्नुहोस्
27. सूचना पत्र २०८१-१-२ पढ्नुहोस्
28. विधेयक प्रमाणीकरण सम्बन्धी सूचना पढ्नुहोस्
29. प्रतिनिधि सभाको तेस्रो अधिवेशन अवधिभर भए गरेका कार्यहरू पढ्नुहोस्
30. दैनिक कार्यसूची २०८१-०१-०२ पढ्नुहोस्