सचिवालयका सूचनाहरु


क्र स शीर्षक
1. खरिद सम्बन्धी जानकारी पढ्नुहोस्
2. लेख उपलब्ध गराउने सम्बन्धी सूचना पढ्नुहोस्
3. विद्युतीय बोलपत्र आह्‌वान सम्बन्धी सूचना पढ्नुहोस्
4. मौजुदा सूची दर्ताको सूचना पढ्नुहोस्
5. राष्ट्रिय सभाका माननीय सदस्यहरुको लागि संशोधन पेश गर्ने सूचना पढ्नुहोस्
6. राष्ट्रिय सभाका माननीय सदस्यहरुको लागि संशोधन पेश गर्ने सूचना पढ्नुहोस्
7. राष्ट्रिय सभाका माननीय सदस्यहरुको लागि संशोधन पेश गर्ने सूचना पढ्नुहोस्
8. राष्ट्रिय सभाका माननीय सदस्यहरुको लागि संशोधन पेश गर्ने सूचना पढ्नुहोस्
9. राष्ट्रिय सभाका माननीय सदस्यहरुको लागि संशोधन पेश गर्ने सूचना पढ्नुहोस्
10. सूचना-पत्र-२०७९-२-१२ पढ्नुहोस्
11. दरभाउपत्र स्वीकृत भएको जानकारी पढ्नुहोस्
12. सूचनापत्र २०७८-०७-११ पढ्नुहोस्
13. लेख उपलब्ध गराउने सम्बन्धी सूचना पढ्नुहोस्
14. Request for Expression of Interest (REoI) पढ्नुहोस्
15. Invitation for Quotations पढ्नुहोस्
16. Request for Quotation (RFQ) पढ्नुहोस्
17. लेख उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा पढ्नुहोस्
18. संघीय संसदको प्रतीक चिन्ह सम्बन्धी प्रेस विज्ञप्ति पढ्नुहोस्
19. ब्राण्डेड ल्यापटप खरिद सम्बन्धी सूचना पढ्नुहोस्
20. चमेना गृह सञ्चालन गर्ने सम्बन्धी सूचना पढ्नुहोस्
21. खरिद कारबाही रद्द गरिएको सूचना पढ्नुहोस्
22. पुनः विद्युतीय बोलपत्र आव्हानको सूचना पढ्नुहोस्
23. खरिद कारबाही रद्द गरिएको सूचना पढ्नुहोस्
24. सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानकाे सूचना पढ्नुहोस्
25. सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानकाे सूचना पढ्नुहोस्
26. सिलबन्दी दरभाउपत्र अस्वीकृत गरिएकाे सूचना पढ्नुहोस्
27. सिलबन्दी दरभाउपत्र अस्वीकृत गरिएकाे सूचना पढ्नुहोस्
28. बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना पढ्नुहोस्
29. संघीय संसद सेवा दर्पण(स्मारिका) प्रकाशन सम्वन्धी सूचना पढ्नुहोस्
30. संघीय संसद सेवा दर्पण(स्मारिका) प्रकाशन सम्वन्धी सूचना पढ्नुहोस्