कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समिति

क्र स शीर्षक
1. समितिको २०७६।०३।१२ गते बसेको सत्ताइसौँ बैठकको निर्णय पढ्नुहोस्
2. समितिको २०७६।०२।२९ गते बसेको छब्बीसौँ बैठकको निर्णय पढ्नुहोस्
3. समितिको २०७६।०२।०९ गते बसेको पच्चीसौँ बैठकको निर्णय पढ्नुहोस्
4. समितिको २०७६।१।१९ गते बसेको चौबीसौँ बैठकको निर्णय पढ्नुहोस्
5. समितिको २०७६।१।१७ गते बसेको तेइसौँ बैठकको निर्णय पढ्नुहोस्
6. समितिको २०७५।१२।०८ गते बसेको बाइसौँ बैठकको निर्णय पढ्नुहोस्
7. समितिको २०७५।११।२२ गते बसेको एक्काइसौँ बैठकको निर्णय पढ्नुहोस्
8. समितिको २०७५।१०।२८ गते बसेको बीसौँ बैठकको निर्णय पढ्नुहोस्
9. समितिको २०७५।१०।२७ गते बसेको उन्नाइसौँ बैठकको निर्णय पढ्नुहोस्
10. समितिको २०७५।१०।२३ गते बसेको अठारौँ बैठकको निर्णय पढ्नुहोस्
11. समितिको २०७५।१०।२० गते बसेको सत्रौँ बैठकको निर्णय पढ्नुहोस्
12. समितिको २०७५।१०।१५ गते बसेको सोह्रौँ बैठकको निर्णय पढ्नुहोस्
13. समितिको २०७५।१०।१४ गते बसेको पन्ध्रौँ बैठकको निर्णय पढ्नुहोस्
14. समितिको २०७५।१०।१३ गते बसेको चौधौँ बैठकको निर्णय पढ्नुहोस्
15. समितिको २०७५।१०।१० गते बसेको तेह्रौँ बैठकको निर्णय पढ्नुहोस्
16. समितिको बाह्रौँ बैठकको निर्णय पढ्नुहोस्
17. समितिको एघारौँ बैठकको निर्णय पढ्नुहोस्
18. समितिको दशौँ बैठकको निर्णय पढ्नुहोस्
19. समितिको नवौँ बैठकको निर्णय पढ्नुहोस्
20. समितिको आठौँ बैठकको निर्णय पढ्नुहोस्